Profesní zkouška “Lektor dalšího vzdělávání”

Jak vypadá zkouška “Profesionálního lektora”?

O tom, co se naučíte v kurzu “Profesionální lektor” (dle standardu NSK), jsme se již zmínili v předchozím článku – zde. Jak ale vypadají v reálu zkoušky? Úplně jinak, než jakékoliv jiné profesní zkoušky dle standardu Národní soustavy kvalifikací  Tak to jsme Vám asi moc nepomohli, co? No nic, tak si to ukážeme např. na posledních zkouškách, které proběhly v Brně 23. ledna 2019.

Nicméně, je od 5.2.2019 v platnosti nový standard NSK a tím i nový, doplněný, obsah profesní zkoušky, který si v článku také přiblížíme. Pro nás a naše absolventy kurzu i profesní zkoušky, se toho zase tolik nemění. Zkoušky u nás i podle původního standardu probíhaly v podstatě tak, jak budou “po novu”.

Kolik máme úspěšných absolventů profesní zkoušky “Lektor dalšího vzdělávání”?

Profesní zkoušky “Lektora dalšího vzdělávání” děláme od roku 2014 a za tu dobu u nás absolvovalo zkoušky celkem 110 účastníků. Což je velmi úctyhodné číslo. Podotýkám, že nejsme škola, jsme soukromá vzdělávací instituce  . Na kurz a zkoušky za námi jezdí účastníci z celé republiky. U posledního kurzu to byli účastníci z Vysočiny, Kolína, Vyškova, ale byli u nás účastníci i z Pardubic, Prahy, Děčína atd.

Většina těchto absolventů prošla buď celým přípravným kurzem, nebo alespoň využili možnost e-learningového kurzu se zpětnou vazbou prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Nejprve, co je obsahem profesní zkoušky “Lektor dalšího vzdělávání”

Účastník zkoušky “Lektor dalšího vzdělávání” si musí připravit kompletní vzdělávací projekt, včetně výukových materiálů. Dále si připraví prezentaci s ukázkou vlastní výuky, včetně interakce – zapojení účastníků do nějaké “akce”, např. plnění nějakého úkolu apod.  

Absolventi našeho kurzu mají tu výhodu, že se v průběhu kurzu nejenže seznámí s teorií, ale postupně si podle připravené struktury (šablony) připraví svůj vzdělávací projekt. 

Postupně tak i pomocí zpětné vazby od lektora, případně od ostatních účastníků (ostych stranou – je to zpětná vazba k nezaplacení), upravují a “dopilovávají” svůj vzdělávací projekt.  

A co se absolventům líbí nejvíce je, že si mohou zkoušky u nás vyzkoušet i “nanečisto“. Často pak upravují ukázku své výuky a úkoly (zapojení) účastníků školení.

Takže, co všechno musí vzdělávací projekt obsahovat: 

Rámec vzdělávacího programu – název programu, vzdělávací  cíle a očekávané kompetence účastníků programu , osnovu kurzu 

 • Minutový scénář – obsahující jednotlivá podtémata, dílčí vzdělávací cíle, minutovou dotaci, formu výuky, metody výuky. 
 • Dále pak didaktické pomůcky a prostředky pro lektora a formu zpětné vazby vztahující se k danému podtématu 
 • Stručné učební texty v rozsahu minimálně 2 stran  Kritéria ověření naplnění vzdělávacího cíle 
 • Evaluační nástroje pro ověření úrovně dosažených kompetencí 
 • Zadání zkoušky pro účastníky programu a způsob hodnocení 
 • Evaluační dotazník pro vzdělávací akci
 • Přípravu ukázky vlastní výuky – prezentaci v libovolném prezentačním programu  
 • Zadání samostatné nebo skupinové práce s očekávaným řešením – jedná se o ukázku “interakce” s účastníky školení

A co je u zkoušky z našeho pohledu nového?

Nově je zařazen test z nového tématu standardu – Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých.

Test bude obsahovat min 24 otázek ve 3 různých variantách:

 • Soubor testových otázek je vztažen ke kritériím a) až d) kompetence Orientace v základní terminologii, didaktiky, hodnocení… Hloubka a podrobnost otázek je v souladu s rozsahem všech kompetencí uvedených v hodnotícím standardu a jejich kritérii. 
 • V každé variantě testu musí být pro každé kritérium (kritéria a) až d) minimálně 6 různých otázek.
 • Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritériummusí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek
 • Úspěšné splnění testu je podmínkou pro celkové hodnocení uchazeče stupněm „splnil“.

Další novinkou je práce se specifickými skupinami dospělých, zejména skupinou 55+ . Pokud možno, měla by být tato specifika zařazena i do vzdělávacího projektu. Tato podmínka se nám tak úplně nelíbí. Mezi absolventy kurzu a zkoušky máme lektory, kteří se z principu svého profesního zaměření orientují na mladé lidi, takže tato podmínka se nám jeví trochu “zvláštně”. Asi tušíme, proč to tam je, ale my nesmíme ani naznačovat  .

Celý článek

Profesní zkouška “Lektor dalšího vzdělávání”

Doporučené kurzy